۰۱ آبان
۶:۰۰ ق٫ظ - ۱۲:۰۰ ب٫ظ تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی

فرم ثبت نام کمپ دبیرستان

۲۶ آذر
۲:۰۰ ق٫ظ - ۸:۰۰ ق٫ظ تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی

سری توسعه گوناگون و حرفه ای توسعه حرفه ای

۲۴ آذر
۲:۰۰ ق٫ظ - ۵:۰۰ ق٫ظ تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی

هیئت مدیره مجلس نمایندگان و فروم انجمن

۰۵ مرداد
۲:۰۰ ق٫ظ - ۵:۰۰ ق٫ظ تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی

کارشناسی ارشد هنرهای تجسمی در زمینه هنر

۲۷ مهر
۲:۰۰ ق٫ظ - ۵:۰۰ ق٫ظ تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی

پینینگ و هودینگ مراسم – سیوکس فالز

۰۹ آذر
۵:۰۰ ب٫ظ - ۹:۰۰ ب٫ظ تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی

تظاهرات تبلیغاتی برای همسر کبتارک فم سیاتل

۱۰ مرداد
۲:۰۰ ق٫ظ - ۵:۰۰ ق٫ظ تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی

دومین سالانه سمپوزیوم تحقیقات شرق داکوتای جنوبی